logo assist low
Privacy Policy

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJENIH PUTEM WEB STRANICE

assistdigital.hr

Ova se obavijeste daje sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka je trgovačko društvo Assist d.o.o. Rijeka, Strossmayerova 16, OIB: 47059043444

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

e-mail: hrcroazia@assistdigital.com

Voditelj obrade putem web stranice prikuplja osobne podatke koji se odnose na kandidate za posao te podatke koji se prikupljaju putem cookiesa. Za podatke koji se prikupljaju putem cookiesa upućujemo na Cookye Policy.

VRSTA OSOBNIH PODATAKA KANDIDATA KOJI SU PREDMET OBRADE

Ovom obavijesti Assist d.o.o. daje kandidatima koji pružaju svoje osobne podatke i svoj životopis na mrežnim stranicama poduzeća Assist d.o.o. informacije o obradi osobnih podataka koji se odnose na njihovo potencijalno zaposlenje.

Obrađuju se podaci o kandidatu zatraženi u obrascu životopisa na mrežnoj stranici, a najmanje: ime, prezime i adresa elektroničke pošte te svi ostali podaci koje kandidat samostalno unese u životopis kojeg dostavlja putem web stranice, kao što su: datum rođenja, kontaktni broj, adresa prebivališta, podaci iskustvo na radnom mjestu telefonskog operatera, prethodna zaposlenja, razina poznavanja talijanskog, engleskog i njemačkog jezika, kao i svi ostali osobni podaci koje je kandidat svojevoljno naveo u odgovarajućem obrascu te u priloženom životopisu.

SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Osobni podaci se obrađuju u svrhu procjene kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu u poduzeću Assist d.o.o. te za komunikaciju u tu svrhu s navedenim kandidatom. Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata jest nužnost obrade za poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora – odnosno poduzimanje radnji temeljem molbe za zapošljavanje.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljene putem web stranice obrađivati će ASSIST DIGITAL S.P.A., Italija, Milano, Via Inganni Angelo 93, CAP 20147, društvo osnivač društva Assist d.o.o. te agencije za zapošljavanje s kojima Assist d.o.o. surađuje u svojstvu izvršitelja obrade radi procjene kvalifikacija kandidata za otvoreno radno mjesto.

NAČIN OBRADE

Assist d.o.o. jamči da će se podaci obrađivati uz primjenu odgovarajućih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka.

Podaci će se obrađivati korištenjem ručnih i automatiziranih alata te unošenjem istih u baze podataka, arhive, platforme prilagođene za pohranu i upravljanje podacima, na način i u mjeri potrebnoj za ostvarenje gore navedenih ciljeva.

Podatke će obrađivati isključivo osobe ovlaštene za obradu, iz odjela ljudskih resursa te informatičkog odjela.

Predviđene su mjere sigurnosti koje su u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2016/679, uključujući, ali ne ograničavajući se na: sigurnosnu pohranu podataka (backup), antivirus, antiransom, korisničko ime i lozinku, višerazinsko upravljanje zajedničkim datotekama, disaster recovery, itd., s ciljem sprečavanja uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, slučajno ili nezakonito, osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Osobni podaci neće biti predmetom donošenja automatiziranih odluka koje se odnose na zapošljavanje. Podaci se neće prenositi trećim osobama, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni u svrhu navedenu ovom obaviješću čuvati će se u razdoblju od godinu dana od dana prikupljanja ako ne dođe do zasnivanja radnog odnosa. Podaci osoba koje su zaposlene pohranjuju se sukladno zakonskim obvezama Voditelja obrade te sukladno legitimnom interesu Voditelja obrade.

Pružanje osobnih podataka jest uvjet nužan za sklapanje ugovora o radu. Ako izvršitelj ili druga osoba ne pruži potrebne osobne podatke, Voditelj obrade nije u mogućnosti sklopiti ugovor o radu.

PRAVA KANDIDATA KAO ISPITANIKA

Pravo na pristup osobnim podacima

Kandidat ima pravo na pristup osobnim podacima te zatražiti od poduzeća Assist d.o.o. potvrdu o obradi osobnih podataka koji se odnose na kandidata te informacije o svrsi obrade, kategorijama obrađenih podataka, korisnicima, razdoblju čuvanja, pravima kao zainteresirane stranke u odnosu na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu te ostale važne informacije koje se odnose na obradu. Osim ako kandidat drukčije ne zatraži, ove informacije daju se u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte.

Pravo na ispravak

Kandidat ima pravo tražiti ispravak pogrešnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

Pravo na brisanje

Kandidat ima pravo zatražiti od poduzeća Assist d.o.o. brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose; u tom slučaju, ako je još uvijek kandidat za radno mjesto, njegova će se molba za posao smatrati povučenom i Assist d.o.o. je neće uzeti u obzir za eventualno zaposlenje jer su zatraženi podaci potrebni za ocjenu kandidata i kontakta s njime te bez njih ocjenu nije moguće provesti.

 

Pravo na ograničenje obrade

Kandidat ima pravo zahtijevati od poduzeća Assist d.o.o. ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na njega.

Pravo na prenosivost podataka

Kandidat ima pravo primiti podatke koji se na njega odnose te ih prenijeti drugom izvršitelju obrade. Ako je tehnički moguće, prijenos će se izvršiti automatskim putem.

Ovdje navedena prava ostvaruju se pisanim putem na adresu poduzeća Assist d.o.o. posredstvom službenika za obradu osobnih podataka, a čiji su podaci objavljeni na mrežnoj stranici poduzeća Assist d.o.o.

Nadzorno tijelo

Kandidat može podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

logo assist low